FAQ

Odchýlka subjektu zúčtovania je rozdiel medzi dohodnutým množstvom elektriny jeho bilančnej skupiny a skutočným množstvom elektriny jeho bilančnej skupiny v MWh zaokrúhlený na tri desatinné miesta po zohľadnení množstva obstaranej regulačnej elektriny.

Odchýlka subjektu zúčtovania bez odberného miesta je rozdiel medzi zmluvným odberom a zmluvnou dodávkou podľa registrovaného denného diagramu u Zúčtovateľa odchýlok.

Matematický vzorec na výpočet odchýlky v jednotlivej zúčtovacej perióde (MWh):

O = ZO – ZD – MO + MD – RE

kde:

O - odchýlka Subjektu zúčtovania,
ZO - celkový zmluvný odber SZ,
ZD - celková zmluvná dodávka SZ,
MO - agregovaná hodnota odberov zo sústavy v OOM priradených do bilančnej skupiny SZ,
MD - agregovaná hodnota dodávok do sústavy v OOM priradených do bilančnej skupiny SZ,
RE - celková regulačná elektrina obstaraná od Poskytovateľov podporných služieb a Dodávateľov RE v bilančnej skupine SZ

Zúčtovanie odchýlky je činnosť Zúčtovateľa odchýlok, ktorá je zameraná na vyhodnotenie odchýlky jednotlivých účastníkov trhu, s ktorými má Zúčtovateľ odchýlok Zmluvu o zúčtovaní odchýlky (tzv. subjekty zúčtovania), a jej následné finančné vysporiadanie.

Zúčtovanie odchýlok v SR zabezpečuje OKTE, a.s., na základe Zákona o energetike. Proces zúčtovania odchýlok je opísaný v Prevádzkovom poriadku OKTE, a.s.

Platnú Zmluvu o zúčtovaní odchýlky musí mať každý účastník trhu s elektrinou, za ktorého zmluvne neprevzal zodpovednosť za odchýlku iný účastník trhu s elektrinou, ktorý je k tomu spôsobilý. Ak účastník trhu uzatvoril Zmluvu o zúčtovaní odchýlky stáva sa z neho subjekt zúčtovania.

Legislatíva túto situáciu hodnotí ako neoprávnený odber alebo neoprávnenú dodávku so všetkými dôsledkami z toho vyplývajúcimi.

Voči zúčtovaniu odchýlky je možné podať žiadosť o prehodnotenie. Spôsob podávania žiadosti o prehodnotenie je opísaný v Prevádzkovom poriadku OKTE, a.s.

 1. ak bola odchýlka sústavy záporná alebo rovná nule a bola dodaná regulačná elektrina, zúčtovacia cena odchýlky sa rovná maximu z:
  1. najvyššia cena kladnej regulačnej elektriny,
  2. 1,1 násobok ceny elektriny na dennom trhu slovenskej obchodnej oblasti,
 2. ak bola odchýlka sústavy kladná, zúčtovacia cena odchýlky sa rovná minimu z nasledujúcich hodnôt:
  1. najnižšia cena zápornej regulačnej elektriny,
  2. 1,1 násobok ceny elektriny na dennom trhu slovenskej obchodnej oblasti v prípade zápornej ceny na dennom trhu slovenskej obchodnej oblasti,
  3. cena elektriny na dennom trhu slovenskej obchodnej oblasti v prípade kladnej ceny na dennom trhu slovenskej obchodnej oblasti,
 3. ak nebola dodaná žiadna regulačná elektrina, zúčtovacia cena odchýlky sa rovná pevnej zúčtovacej cene odchýlky určenej vo výške 100 €/MWh.

Matematický vzorec na stanovenie zápornej platby za odchýlku je definovaný nasledovne:

PO-i = Oi * ZC (v €),

kde:

PO-i

-záporná platba i-teho Subjektu zúčtovania za odchýlku v danej Zúčtovacej perióde,

Oi

-odchýlka i-teho Subjektu zúčtovania v MWh v danej Zúčtovacej perióde,

ZC

-zúčtovacia cena odchýlky v EUR/MWh stanovená Zúčtovateľom odchýlok v zmysle platných predpisov v danej Zúčtovacej perióde.

Túto platbu hradí Subjekt zúčtovania Zúčtovateľovi odchýlok.

 

Matematický vzorec na stanovenie kladnej platby za odchýlku je definovaný nasledovne:

PO+i = Oi * ZC * kzpo (v €),

kde:

PO+i

-kladná platba i-temu Subjektu zúčtovania za odchýlku v danej Zúčtovacej perióde,

Oi

-odchýlka i-teho Subjektu zúčtovania v MWh v danej Zúčtovacej perióde,

ZC

-zúčtovacia cena odchýlky v €/MWh stanovená Zúčtovateľom odchýlok v zmysle platných predpisov v danej Zúčtovacej perióde,

kzpo

-koeficient platby za protiodchýlku.

Túto platbu hradí Zúčtovateľ odchýlok Subjektu zúčtovania.

 

Na účely denného a dekádneho zúčtovania odchýlok pre príslušný mesiac sa použije rovnaký koeficient kzpo pre všetky Zúčtovacie periódy, ktorý OKTE, a.s. oznámi najneskôr do dvadsiateho kalendárneho dňa predchádzajúceho mesiaca. Matematický vzorec na stanovenie koeficientu platby za protiodchýlku pre predbežné mesačné, mesačné a konečné zúčtovanie odchýlky je definovaný nasledovne:

kzpok = -(NRE+PRE+PO-) / PO+,

kde:

kzpok

-koeficient platby za protiodchýlku pre konečný prepočet; v prípade, že výsledok vzorca je vyšší ako 1, pre účely konečného vyhodnotenia sa použije hodnota koeficientu 1,

NRE

-celkové náklady v € na obstaranie regulačnej elektriny, vrátane nákladov na obstaranie elektriny z dovezenej havarijnej výpomoci vo vyhodnocovanom mesiaci,

PRE

-celková platba Subjektov zúčtovania za podiel na nákladoch na regulačnú elektrinu bez uplatnenia koeficientu kPRE vo vyhodnocovanom mesiaci v €,

PO+

-súčet všetkých kladných platieb Subjektov zúčtovania za odchýlky bez uplatnenia koeficientu kzpo,

PO-

-súčet všetkých záporných platieb Subjektov zúčtovania za odchýlky.

Áno, je potrebné zložiť finančnú zábezpeku. Výšku finančnej zábezpeky si môžete vypočítať prostredníctvom finančnej kalkulačky.

V zmysle Prevádzkového poriadku OKTE, a.s. sú možné dve formy zloženia finančnej zábezpeky:

 • Zloženie hotovosti na účet Zúčtovateľa odchýlok. Žiadateľ musí zabezpečiť zloženie hotovosti na účet Zúčtovateľa odchýlok minimálne 3 pracovné dni pred účinnosťou Zmluvy ZO.
 • Banková záruka vystavená od banky s bankovou licenciou v SR s priznaným dlhodobým credit ratingom minimálne na úrovni BBB+ (S&P), resp. Baa1 (Moody´s), s dobou platnosti minimálne 12 mesiacov. Žiadateľ musí zabezpečiť odovzdanie bankovej záruky Zúčtovateľovi odchýlok 15 kalendárnych dní pred požadovaným dňom účinnosti Zmluvy ZO.
 • Iný spôsob zabezpečenia nie je možný.

Po splnení všetkých náležitosti (registrácia v systéme XMtrade®, podpis zmluvy) subjekt zúčtovania vkladá do 20. dňa príslušného mesiaca najneskôr do 12:00 hod maximálny objem denných obchodov (hodnotu parametra OO pre nasledujúci mesiac) do systému pre zúčtovanie odchýlok a o 12:30 hod je zverejnený výpočet finančnej zábezpeky na nasledujúci mesiac.

Nie, výška finančnej zábezpeky sa mesačne mení. V prípade zvýšenia finančnej zábezpeky je subjekt povinný do 3 pracovných dní od zverejnenia výpočtu v systéme XMtrade® uvedenú zábezpeku navýšiť.

Nie. Je potrebné zaslať písomnú žiadosť o vrátenie časti finančnej zábezpeky.

Potrebné finančné zabezpečenie sa vypočíta zo vzťahu:

FZ = OO * (Zp + 5) * Po * Kg * Co (v €)

kde

FZ - je finančná zábezpeka subjektu zúčtovania v eurách
OO - je vyššia hodnota zo sumy absolútnych hodnôt dohodnutých odberov elektriny zo sumy absolútnych hodnôt dohodnutných dodávok elektriny v dennom diagrame subjektu zúčtovania nahlásených subjektom zúčtovania organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou
Zp - je obdobie, na ktoré sa určuje finančná zábezpeka; dĺžka obdobia je stanovená v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou
Po - je pomerná odchýlka subjektu zúčtovania platná na nasledujúci mesiac stanovená v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou s presnosťou na tri desatinné miesta; u subjektov zúčtovania, ktorí uzatvárajú prvýkrát zmluvu o zúčtovaní odchýlky, a subjektov zúčtovania bez odberného miesta sa Po určuje v hodnote 0,5; minimálnou hodnotou Po je 0,005
Kg - je koeficient finančnej garancie pre danú hodnotiacu skupinu určený v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou na základe dosiahnutej hodnoty parametra Hk v intervale 0 až 1
Co - je priemerná cena zápornej odchýlky v eurách platná na nasledujúci mesiac; túto cenu uverejňuje organizátor krátkodobého trhu s elektrinou na svojom webovom sídle

Pre prvé štyri mesiace od prvého registrovaného obchodu (zaslania diagramu) je koeficient Kg = 1, po uvedenom období sa mení v závislosti od objemu OO v nadväznosti na základné imanie a platobnú disciplínu subjektu zúčtovania voči Zúčtovateľovi odchýlok.

Denný diagram je postupnosť hodnôt dohodnutého množstva odberu elektriny alebo dodávky elektriny v MW pre každú obchodnú hodinu obchodného dňa (Pravidiel trhu). Denné diagramy zadávané do ISZO obsahujú interné realizácie dodávky a odberu elektriny na vymedzenom území. Pri uzávierke dennej registrácie diagramov sú do IS OKTE zaradené hodnoty dodávok elektriny a odberov elektriny na cezhraničných profiloch akceptované systémom Prevádzkovateľa prenosovej sústavy a akceptované ponuky/dopyty Účastníka krátkodobého trhu realizované prostredníctvom denného trhu s elektrinou.

Denné diagramy zasielajú všetci účastníci trhu, ktorí majú vlastnú zodpovednosť (subjekty zúčtovania) za odchýlku a ktorí majú na príslušný deň uzatvorené interné obchody s ostatnými subjektami zúčtovania v rámci vymedzeného územia.

Skutočné množstvo elektriny je namerané množstvo elektriny, ktoré Zúčtovateľovi odchýlok zasielajú jednotliví prevádzkovatelia sústav a agreguje ho podľa jednotlivých bilančných skupín.

Podiel na nákladoch na regulačnú elektrinu „PRE“ je platba, ktorú platí subjekt zúčtovania za odberné a odovzdávacie miesta s nepriebehovým meraním. V procese vyhodnotenia odchýlok sa pre tieto odberné a odovzdávacie miesta nominačná hodnota rovná nameranej hodnote. Je to z dôvodu, aby subjekt zúčtovania vedel nominovať v denných diagramoch také hodnoty, aby neplatil za odchýlku. V skutočnosti aj tieto odberné a odovzdávacie miesta spôsobujú odchýlku a musí sa za ne zaplatiť časť nákladov, ktoré OKTE vypláca dodávateľom regulačnej elektriny.

Zúčtovanie rozdielov je v Pravidlách trhu definované ako zúčtovanie rozdielov medzi nominačnými a nameranými hodnotami odberu a dodávky elektriny u odberných a odovzdávacích miest nevybavených priebehovým meraním.

OKTE, a.s. vykonáva vyhodnotenie a zúčtovanie rozdielov:

 1. medzi nominačnými a nameranými hodnotami odberu a dodávky elektriny u odberných a odovzdávacích miest nevybavených priebehovým meraním; ako namerané hodnoty použije OKTE, a.s. posledné hodnoty poskytnuté prevádzkovateľmi sústav za príslušné obdobie,
 2. medzi poslednými známymi hodnotami strát elektriny v sústave použitými pre vyhodnotenie odchýlok a hodnotami strát elektriny v sústave určenými na základe odpočtov určených meradiel, ak prevádzkovateľ danej sústavy používa určené meradlá bez priebehového záznamu hodnôt pre sústavy bilancované zdola,
 3. medzi agregovanými hodnotami odberov a dodávok v miestnych distribučných sústavách vypočítanými pre účely zúčtovania odchýlok a agregovanými hodnotami odberov a dodávok v miestnych distribučných sústavách vypočítanými po odpočte určených meradiel, ak do výpočtu agregátu vstupujú aj hodnoty z odberných a odovzdávacích miest vybavených určeným meradlom bez priebehového záznamu hodnôt pre sústavy bilancované zhora.