FAQ

Všeobecné informácie

Všeobecné informácie

Zárukou pôvodu je záruka pôvodu elektriny:

 1. z obnoviteľných zdrojov energie
 2. vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou

Záruka pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie je doklad preukazujúci, že elektrina bola vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie a používa sa na účely preukázania, že daný podiel elektriny bol vyrobený z obnoviteľných zdrojov energie a dodaný do elektrizačnej sústavy.

So zárukou pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie je spojené právo dodávateľa elektriny uviesť pri vyúčtovaní dodanej elektriny koncovému odberateľovi elektrinu ako elektrinu vyrobenú z obnoviteľného zdroja energie.

Záruka pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou je doklad, že elektrina bola vyrobená vysoko účinnou kombinovanou výrobou a dodaná do elektrizačnej sústavy.

So zárukou pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou je spojené právo dodávateľa elektriny uviesť pri vyúčtovaní dodanej elektriny koncovému odberateľovi elektrinu ako elektrinu vyrobenú vysoko účinnou kombinovanou výrobou.

Účelom záruk pôvodu je poskytnúť doklad koncovému spotrebiteľovi, že daný podiel alebo množstvo energie bolo vyrobené z obnoviteľných zdrojov, resp. VÚKVET.

Záruka pôvodu sa vydáva na množstvo elektriny zodpovedajúce 1 MWh elektriny dodanej do sústavy a je  aktívna po dobu 12 mesiacov od dátumu výroby zodpovedajúcej energie. V tomto období je možné s ňou nakladať, t. j. obchodovať a prevádzať ju medzi držiteľmi účtu. 

Použitím záruky pôvodu sa rozumie jej uplatnenie na preukázanie podielu elektriny vyrobenej z OZE alebo VÚKVET na celkovom množstve elektriny dodanej koncovému odberateľovi. Použitie je možné počas nakladania a nasledujúcich 6 mesiacov po nakladaní so zárukou.

OKTE, a.s., sa úspešne stalo členom Asociácie vydavateľských orgánov (Association of Issuing Bodies -AIB) 27. septembra 2019 na Valnom zhromaždení AIB v Reykjavíku. AIB združuje subjekty s kompetenciou vydávať a administrovať záruky pôvodu elektriny a umožňuje medzinárodný prenos energetických certifikátov prostredníctvom Európskeho systému energetických certifikátov (EECS). EECS v súčasnosti umožňuje obchodovanie medzi certifikačnými schémami 21 európskych krajín. Členovia AIB sú energetické regulačné orgány, prevádzkovatelia prenosových sústav a operátori trhu určení vládami, aby vydávali záruky pôvodu podľa smerníc EÚ o podpore využívania OZE (2009/28/ES) a kogenerácie (2012/27/EC).

Harmonizované pravidlá EECS definujú štandard pre vydávanie, evidenciu, prenos a uplatnenie EECS certifikátov, ako aj ďalšie procesy s tým súvisiace. EECS pravidlá vyžadujú, aby členovia implementovali tieto štandardy ako predpoklad pre účasť v EECS Schéme do svojej národnej schémy EECS.

Členstvo v AIB prináša nasledujúce výhody:

 • Spresnenie spôsobu vydávanie, evidencie, prevodu a vykazovania záruk pôvodu
 • Odstránenie rizika dvojitého započítania záruk pôvodu vďaka verifikovanému digitalizovanému medzinárodnému prevodu záruk pôvodu elektriny
 • Zlepšenie informovanosti koncového odberateľa
 • Umožnenie spoľahlivého prevodu záruky pôvodu medzi členskými štátmi AIB
 • Zjednodušenie komunikačných tokov pre výrobcov elektriny
 • Zavedenie organizovaného miesta pre zobchodovanie a prevody záruk pôvodu
 • Jednotný prístup pre určovanie zvyškového energetického mixu ako tzv. národný energetický mix dodávky elektriny (tzv. electricity labelling)

Európska smernica 2900/72/ES o pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou vyžaduje od každého členského štátu, aby zverejňoval svoj energetický mix (typ paliva, emisie CO2,...). Na národnej legislatívnej úrovni je energetický mix definovaný v:

 • Zákone č. 251/2012 Z. z. o energetike
 • Zákone č. 309/2018 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a VÚKVET a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Vyhláške ÚRSO 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom

Národný energetický mix je opísaný v Metodike pre stanovenie národného energetického mixu, ktorá bola vytvorená v rámci projektu RE-DISS I a II. Aby sa predišlo všetkým rizikám pri výpočte jednotlivých národných energetických mixov (dvojité započítavanie záruk pôvodu, nesledovaná spotreba, …) je zavedený European Attribute Mix (EAM), ktorý je dopočítavaný z prebytkov výroby členských štátov.

Postup výpočtu energetického mixu je nasledujúci:

 1. Vyplnenie dát o výrobe
 2. Výpočet domáceho reziduálneho mixu
 3. Výpočet Európskeho Attribute mixu
 4. Výpočet výsledného reziduálneho mixu
 5. Výpočet výsledného mixu dodávateľa

OKTE, a.s., zverejní energetický mix dodávky elektriny na svojom webovom sídle.

Dodávatelia elektriny, ktorí sú držiteľmi účtu v rámci systému XMtrade®/ZPE, majú na základe ich činností so zárukami pôvodu možnosť ovplyvniť svoj vlastný energetický mix, ktorý majú za povinnosť zverejňovať svojim odberateľom. Ovplyvniť energetický mix dodávateľa je možné prevodom, resp. uplatnením záruk pôvodu.

Každý dodávateľ elektriny je povinný zverejňovať svoj energetický mix, ktorý sa mení v dôsledku prevodu a uplatnenia záruk pôvodu nasledujúcim spôsobom:

 1. v prípade, že dodávateľ neuplatňuje ani nenakupuje záruky pôvodu, preberá národný energetický mix dodávky,
 2. v prípade, že dodávateľ uplatní záruky pôvodu zo Slovenska voči svojmu odberateľovi, klesá podiel energie z OZE/VÚKVET v jeho energetickom mixe pre jeho ostatných zákazníkov,
 3. v prípade, že dodávateľ nakúpil záruky pôvodu zo zahraničia a neuplatňuje ich, podiel energie z OZE sa pre všetkých jeho zákazníkov zvýši,
 4. v prípade, že dodávateľ nakúpi záruky pôvodu zo zahraničia a uplatní ich, pre jeho ostatných zákazníkov ostáva energetický mix nezmenený, korešpondujúci s národným energetickým mixom.

Záruky pôvodu, ktoré vstúpia do aukcie, budú automaticky generované tri mesiace po výrobe elektriny po konečnom zúčtovaní odchýlok. Do procesu automatického generovania budú vstupovať len záruky pôvodu elektriny z OZE (zatiaľ sa neuvažuje o VÚKVET), ktoré poberajú prevádzkovú podporu formou doplatku alebo príplatku.

OKTE zverejní podmienky, ako aj priebeh aukcií na svojom webovom sídle.

Praktické informácie pre výrobcu a dodávateľa

Praktické informácie pre výrobcu a dodávateľa

Záruky pôvodu (ZP) vydané ÚRSO pred 1.1.2020 na výrobu pred 1.1.2020 do systému AIB nespadajú. Nejedná sa totiž o ZP vydané podľa štandardov AIB.

Záruky pôvodu vydané OKTE po 1.1.2020 na výrobu pred 1.1.2020 (napríklad Q4/19) z dôvodov iných systémových požiadaviek systému AIB nemôžu byť zaradené do AIB a môžu byť vydané iba ako non-AIB záruky pôvodu.

Záruky pôvodu vydané OKTE po 1.1.2020 na výrobu po 1.1.2020 spadajú do systému AIB. Ide o ZP vydané podľa odsúhlasených štandardov AIB.

Každý účastník trhu, ktorý bude mať záujem stať sa držiteľom účtu a žiadať o vydanie záruk pôvodu v rámci systému IS OKTE, bude povinný uzavrieť s OKTE zmluvu o činnostiach spojených s vydávaním a použitím záruk pôvodu, na základe ktorej budú držiteľovi účtu fakturované nasledovné poplatky:

 • fixná ročná platba za vedenie účtu,
 • poplatok za vydanie záruky pôvodu,
 • poplatok za prevod záruky pôvodu.

Aktuálnu sadzbu týchto poplatkov nájdete v sekcii Poplatky a fakturácia.

OKTE, a.s., má kompetenciu na činnosti so zárukami pôvodu podľa zákona č. 309/2018 Z. z. až od 1. 1. 2020. Do tej doby je potrebné pokračovať spôsobom stanoveným zo strany ÚRSO.

Zároveň podľa prechodného ustanovenia zákona platí, že konania o prevod (ale aj o vydanie, zrušenie alebo uznanie) záruky pôvodu začaté pred 1. januárom 2020 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2019. Pokiaľ dôjde k začatiu konania o prevod záruky pôvodu do 31.12.2019, bude aj takýto prevod realizovaný cez ÚRSO.

Výrobca elektriny môže predať záruky pôvodu priamo koncovému odberateľovi. V takom prípade výrobca elektriny uskutoční uplatnenie záruky pôvodu pre koncového odberateľa v elektronickej podobe prostredníctvom informačného systému pre záruky pôvodu elektriny (IS ZPE), ktorý je súčasťou IS OKTE. Výrobca elektriny uplatní pre koncového odberateľa záruku pôvodu tak, že k príslušnej záruke pôvodu priradí zákazníka, ktorému bola elektrina, ku ktorej sa záruka pôvodu vzťahuje, dodaná.

Záruky vydané OKTE, a.s., výrobcovi na výrobu z nepodporovaných obnoviteľných zdrojov bude výrobca môcť predávať na základe bilaterálnej zmluvy a garantovať ich zdrojovú štruktúru. Záruky zodpovedajúce výrobe z podporovaných zdrojov budú agregované do veľkosti násobkov MW a umiestňované v aukcii organizovanej OKTE, a.s. Budú teda pochádzať zo zdrojov umiestnených na území Slovenskej republiky, ale ich skladba nereprezentuje individuálne výrobne,  preto po ich nákupe v aukcii dodávateľ nebude môcť deklarovať ich presnú zdrojovú štruktúru.

Aukcie záruk pôvodu ponúkané v rámci aukcií budú viazané na elektrinu vyrobenú v rámci výrobných zariadení, ktoré v rámci výrobného obdobia poberali podporu doplatkom alebo príplatkom. Vydanie takých záruk pôvodu bude realizované po ukončení konečného zúčtovania odchýlok podľa Prevádzkového poriadku OKTE. Aukcie budú následne vypisované na základe rozhodnutia OKTE. Vzhľadom na vyššie uvedenémé je možné očakávať prvú aukciu záruk pôvodu  v 2. štvrťroku 2020.

Prihlásiť sa do aukcie bude oprávnený každý subjekt, ktorý bude mať uzavretú zmluvu o činnostiach spojených s vydávaním a použitím záruk pôvodu s OKTE, a.s.

Áno, táto možnosť bude aj naďalej, a to v prípade, pokiaľ záruka pôvodu splní požiadavky zákona č. 309/2009 Z. z., podľa ktorého záruka pôvodu, ktorá bola vydaná v inom členskom štáte na základe mechanizmu zaručujúceho presnosť a spoľahlivosť vydávania záruk pôvodu, sa považuje za uznanú záruku pôvodu, ak bola prevedená na účet držiteľa účtu registrovaného v elektronickej evidencii. Taká záruka pôvodu bude OKTE, a.s. vedená na špeciálnom účte odlišnom od evidencie záruk pôvodu spadajúcich pod AIB. Ďalšie informácie sú v časti Technické otázky.

Zákon č. 309/2018 Z. z. počnúc 1.1.2020 ustanovuje, že záruku pôvodu vydá OKTE, a.s., v elektronickej podobe pre každú megawatthodinu elektriny na žiadosť výrobcovi elektriny, ak nejde o elektrinu, na ktorú žiadateľ uplatnil právo na podporu doplatkom alebo príplatkom. Pokiaľ teda výrobca uplatní právo na podporu, nebude už mať nárok na záruku pôvodu a  záruka pôvodu pre danú elektrinu mu nebude vydaná.

V oblasti spotrebnej dane je kompetentným orgánom Ministerstvo financií SR.

Technické otázky

Technické otázky

Pred začiatkom práce so zárukami pôvodu certifikovanými Asociáciou vydavateľov záruk (AIB) je potrebné podpísať s OKTE, a.s., Zmluvu o činnostiach spojených s vydávaním a použitím záruk pôvodu.

Pred nakladaním s Non-AIB zárukami (najmä zárukami predtým vydávanými ÚRSO a zárukami z nečlenských krajín AIB) je potrebné podpísať s OKTE, a.s., Zmluvu o činnostiach spojených s vydávaním a použitím záruk pôvodu pre záruky pôvodu z nečlenských štátov AIB. V prípade nového žiadateľa výrobca elektriny alebo dodávateľ elektriny podpíše návrh Zmluvy ZPE a odošle ho OKTE, a.s., a to najneskôr 30 pracovných dní pred predpokladaným dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy.

Vydanie záruky pôvodu, jej prevod, uplatnenie v systéme AIB a účasť v aukcii sú možné iba po založení účtu v IS OKTE. V prípade uznania a prevodu záruk pôvodu z nečlenských štátov AIB zakladá OKTE, a.s., osobitný účet.

Výrobca a dodávateľ elektriny je povinný pri prvom prístupe do systému pre záruky pôvodu verifikovať údaje zaevidované zo strany OKTE, resp. odovzdať OKTE, a.s., ďalšie údaje. Ak potvrdí správnosť údajov evidovaných v IS OKTE alebo odstránil nesúlad, OKTE, a.s., do 30 pracovných dní tieto údaje potvrdí a pridelí registrovanému zariadeniu na výrobu elektriny jedinečný identifikátor.

Výrobca elektriny je povinný vykonať preregistráciu  zariadenia na výrobu elektriny každých 5 rokov.

Používateľská príručka je dostupná po prihlásení sa držiteľa účtu do systému XMtrade®/ZPE. Návod pre nakladanie s Non-AIB zárukami pôvodu sa nachádza v časti Dokumentácia.

Pravidlá AIB nedovoľujú vstup Non-AIB záruk do informačného systému AIB. Pri nakladaní s Non-AIB záruk sa používa webový portál OKTE, a.s.

Slovenská legislatíva vyžaduje od OKTE, a.s., aby viedol evidenciu všetkých záruk pôvodu, teda aj záruk z nečlenských štátov AIB. Zároveň pravidlá AIB stanovujú, že nesmie dôjsť k tomu, aby tieto záruky vstúpili do evidencie AIB záruk pôvodu. Z toho vyplýva, že OKTE, a.s., musí viesť oddelenú evidenciu mimo IS ZPE.

Záruky pôvodu z nečlenských štátov AIB budú vedené v separátnej databáze, ktorú bude spravovať OKTE. Databáza so zárukami z nečlenských štátov AIB bude vedená formou excelovskej tabuľky, ktorá sa bude manuálne vypĺňať z dát získaných od jednotlivých dodávateľov. Navrhovaný systém evidencie záruk pôvodu z nečlenských štátov AIB vychádza zo súčasnej evidencie ÚRSO a ním zaznamenávaných údajov.

Dáta budú vypĺňať dodávatelia do formulárov umiestnených na webovom sídle OKTE. Do formulárov bude nutné vyplniť iba základné údaje o účastníkoch daného úkonu (napr. prevodcu, príjemcu, dodávateľa,..) a informácie o záruke pôvodu (číslo záruky pôvodu, množstvo záruk pôvodu, typ zdroja).

Ďalej bude vyžadované priloženie žiadosti o uznanie/prevod/uplatnenie/zrušenie záruky pôvodu, certifikát záruky pôvodu, informácie o výrobnom zariadení, čestné vyhlásenie o podpore a čestné vyhlásenie o palivách. Všetky tieto dokumenty sa budú požadovať ako v origináli, tak i preložené.

Ďalší postup sa nachádza v sekcii Nakladanie s Non-AIB zárukami.

Pre komunikáciu s OKTE, a.s., držiteľ účtu použije webový portál s prihlásením prostredníctvom mena, hesla a digitálneho certifikátu, ktorý musí byť vydaný certifikačnou autoritou akceptovanou OKTE, a.s. Zoznam akceptovaných certifikačných autorít sa nachádza tu: link

Je možné použiť existujúce prihlasovacie údaje zaregistrované v informačnom systéme OKTE, a.s., v rámci princípu Single Sign-On.

V prípade, ak sú dáta do ZPE OKTE, a.s., zasielané inou stranou ako je účastník trhu, je vyžadované splnomocnenie.

Pri nakladaní s  Non-AIB zárukami OKTE, a.s., vyžaduje autentifikáciu prostredníctvom emailovej adresy zaregistrovanej v prílohe zmluvy.