REMIT

REMIT (Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency) je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 z  25. októbra 2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (Nariadenie REMIT), ku ktorému prislúcha Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1348/2014 zo  17. decembra 2014 o oznamovaní údajov, ktorým sa vykonáva článok 8 ods. 2 a 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (Vykonávací predpis k REMIT), ktoré ukladajú účastníkom veľkoobchodného trhu povinnosť poskytovať Agentúre pre spoluprácu energetických regulátorov (ACER) informácie o kontraktoch na veľkoobchodných trhoch s energiou vrátane pokynov na obchodovanie. 

Nariadenie REMIT, ako aj Vykonávací predpis sa ďalej odvolávajú na Nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2013 o predkladaní a uverejňovaní údajov na trhoch s elektrickou energiou a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 715/2009 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn.

Kontraktmi podľa REMIT sú transakcie uzatvorené na organizovaných obchodných miestach a bilaterálne kontrakty na fyzickú dodávku elektriny alebo zemného plynu a ich derivátov, poskytnutie prenosových alebo prepravných kapacít a dodávku podporných alebo vyrovnávacích služieb.