Legislatíva

Národná legislatíva

Zákon o energetike
Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon o regulácii v sieťových odvetviach
Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

Pravidlá trhu
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov

Vyhláška o cenovej regulácii 
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov

Prevádzkový poriadok OKTE

 

Európska legislatíva

Smernica o vnútornom trhu s elektrinou
Smernica Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2019/944 z 5. júna 2019 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou a o zmene smernice 2012/27/EÚ (prepracované znenie)

Nariadenie o vnútornom trhu s elektrinou
Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2019/943 z 5. júna 2019 o vnútornom trhu s elektrinou (prepracované znenie)

Nariadenie o zriadení ACER
Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/942 z 5. júna 2019, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (prepracované znenie)

Nariadenie EB GL
Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2195 z 23. novembra 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave

Nariadenie CACM
Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia

 

Metodiky a rozhodnutia

Harmonizácia zúčtovania odchýlok (Anglická verzia)
Rozhodnutie ACER č. 18/2020 o harmonizácii základných prvkov zúčtovania odchýlok v súlade s článkom 52 ods. 2 NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2017/2195 z 23. novembra 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave.

DA a ID algoritmus (Anglická verzia)
Rozhodnutie ACER č. 04/2020 k návrhu všetkých NEMO na algoritmus zbližovania cien a párovací algoritmus priebežného obchodovania (algoritmus pre denný a vnútrodenný trh) zahrňujúce taktiež návrh všetkých TSO a NEMO na spoločný súbor požiadaviek.

HMMCP pre SIDC (Anglická verzia)
Rozhodnutie ACER č. 05/2017 o návrhu harmonizovaných maximálnych a minimálnych zúčtovacích cien na jednotnom prepojenom vnútrodennom trhu v súlade s článkom 54 z NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia.

HMMCP pre SDAC (Anglická verzia)
Rozhodnutie ACER č. 04/2017 o návrhu harmonizovaných maximálnych a minimálnych zúčtovacích cien na jednotnom prepojenom dennom trhu v súlade s článkom 41 z NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia.

Záložná metodika (Anglická verzia)
Schválený návrh záložnej metodiky v súlade s článkom 36 ods. 3 z NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia.

Návrh produktov DA (Anglická verzia)
Schválený návrh produktov, ktoré môžu byť zohľadnené zo strany NEMO v procese jednotného denného trhu s elektrinou v súlade s čl. 40 z NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia.

Produkty ID (Anglická verzia)
Schválené produkty, ktoré môžu byť zohľadnené zo strany NEMO v procese jednotného vnútrodenného trhu s elektrinou v súlade s čl. 53 z NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia.

MCO Plán (Anglická verzia)
Funkcie organizátora market couplingu („MCO Plán“) podľa článku 7 ods. 2 NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia.