Legislatíva

Slovenská legislatíva

Zákon o energetike
Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon o regulácii v sieťových odvetviach
Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

Zákon o podpore OZE a VÚKV
Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Pravidlá trhu
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov

Vyhláška o cenovej regulácii
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Odkazy na ostatné právne predpisy sa nachádzajú v jednotlivých sekciách pod záložkami "Legislatíva".

 

Dokumenty ÚRSO

Rozhodnutie ÚRSO č. 0076/2020/E
Rozhodnutie o určení ceny za výkon činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou na roky 2020 a 2021, ktorým sa zároveň mení rozhodnutie č. 0004/2018/E.

Rozhodnutie ÚRSO č. 0251/2019/E
Rozhodnutie o tarifách za poskytovanie systémových služieb a prevádzkovanie systému v elektroenergetike na obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2021, ktorým sa mení rozhodnutie č. 0194/2018/E v znení rozhodnutia č. 0275/2018/E.

Staršie dokumenty ÚRSO nájdete na stránke Legislatíva - Archív.

 

Prevádzkový poriadok

Zmena Prevádzkového poriadku OKTE, a.s. (účinná od 1.11.2020)

Prevádzkový poriadok OKTE, a.s., (účinný od 1.6.2020)

Staršie prevádzkové poriadky nájdete na stránke Legislatíva - Archív.

 

Prevádzkové poriadky podľa sieťových predpisov EÚ

Rozhodnutie ÚRSO č. 0019/2018/E-EU
Rozhodnutie ÚRSO o schválení prevádzkového poriadku o podmienkach pre subjekty zúčtovania organizátora krátkodobého trhu s elektrinou podľa článku 18 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195 z 23. novembra 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave.

Rozhodnutie ÚRSO č. 0002/2018/E-EU
Rozhodnutie ÚRSO k záložnej metodiky v súlade s článkom 36 ods. 3 z NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia.

Rozhodnutie ÚRSO č. 0004/2018/E-EU
Rozhodnutie ÚRSO k produktom, ktoré môžu byť zohľadnené zo strany NEMO v procese jednotného vnútrodenného trhu s elektrinou v súlade s čl. 53 z NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia.

Rozhodnutie ÚRSO č. 0003/2018/E-EU
Rozhodnutie ÚRSO k produktom, ktoré môžu byť zohľadnené zo strany NEMO v procese jednotného denného trhu s elektrinou v súlade s čl. 40 z NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia.

Rozhodnutie ÚRSO č. 0004/2017/E-EU
Rozhodnutie ÚRSO k MCO plánu z NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia.

 

Európska legislatíva

Smernica o podpore OZE
Smernica Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (prepracované znenie)

Smernica o vnútornom trhu s elektrinou
Smernica Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2019/944 z 5. júna 2019 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou a o zmene smernice 2012/27/EÚ (prepracované znenie)

Nariadenie o vnútornom trhu s elektrinou
Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2019/943 z 5. júna 2019 o vnútornom trhu s elektrinou (prepracované znenie)

Nariadenie o zriadení ACER
Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/942 z 5. júna 2019, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (prepracované znenie)