IMS

Spoločnosť OKTE, a.s., zabezpečuje sprístupnenie nameraných údajov inteligentnými meracími systémami koncovým odberateľom, ktorí o to požiadajú, a to v zmysle Vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 358/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike v znení neskorších predpisov (Vyhláška o IMS). Inštitút inteligentných meracích systémov je taktiež upravený v zákone č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Zákon o energetike), vyhláške Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov (Pravidlá trhu) a Prevádzkovom poriadku OKTE, a.s. (Prevádzkový poriadok).

 

Typy inteligentných meracích systémov

Inteligentné meracie systémy sa rozdeľujú podľa poskytovanej funkcionality

Typ funkcionality Základná
Poskytovaná súčinnosť
 • obojsmerná komunikáciu medzi odberným miestom koncového odberateľa elektriny a centrálou inteligentného meracieho systému so zabezpečením prenášaných údajov a správ,
 • monitoring odberu elektriny koncovým odberateľom elektriny,
 • priebehové meranie odberu a dodávky činnej energie diaľkovým odpočtom, základný interval pre diaľkový odpočet a spracovanie nameraných údajov je najmenej jedenkrát za mesiac,
 • registrácia odberu a dodávky elektriny vo viacerých sadzbách,
 • pravidelný odpočet určeného meradla a diaľkový prenos nameraných údajov a možnosť nepravidelného odpočtu určeného meradla a nepravidelného diaľkového prenosu nameraných údajov na základe požiadavky z centrály inteligentného meracieho systému,
 • pravidelná a automatizovaná synchronizácia dátumu a času určeného meradla a ďalších technických prostriedkov inteligentného meracieho systému,
 • spínanie taríf podľa aktuálnej sadzby,
 • možnosť zmeny času platnosti sadzieb určeného meradla z centrály inteligentného meracieho systému,
 • registrácia udalostí neštandardných a poruchových stavov určeného meradla a ďalších technických prostriedkov inteligentného meracieho systému, ich zasielanie do centrály inteligentného meracieho systému,
 • možnosť diaľkovej parametrizácie a aktualizácie programového vybavenia určeného meradla a ďalších technických prostriedkov inteligentného meracieho systému bez ovplyvnenia meracieho systému určeného meradla,
 • možnosť parametrizácie alebo odpočtu určeného meradla cez lokálne rozhranie bez ovplyvnenia meracieho systému určeného meradla.
Podmienky inštalácie Kategória odberateľa 3:
Ročná spotreba >= 4 MWh
Maximálna rezervovaná kapacita < 30 kW alebo < 45 A

 

Typ funkcionality Pokročilá
Poskytovaná súčinnosť
 • základná funkcionalita +
 • priebehové štvorkvadrantné meranie odberu a dodávky činnej energie a jalovej energie, základný interval pre diaľkový odpočet a spracovanie nameraných údajov je minimálne jeden kalendárny deň,
 • možnosť diaľkového odpojenia odberného miesta povelom z centrály inteligentného meracieho systému,
 • možnosť diaľkového pripojenia odberného miesta povelom z centrály inteligentného meracieho systé mu alebo jeho lokálneho pripojenia podmieneného diaľkovým povolením z centrály inteligentného meracieho systému,
 • prúdové a výkonové obmedzenie v určenom meradle, ak to spôsob pripojenia do distribučnej sústavy umožňuje,
 • meranie efektívnych hodnôt napätia a prúdu v jednotlivých fázach pre potreby prevádzkovateľa distribučnej sústavy,
 • vyhodnocovanie účinníka v rovnakých časových intervaloch - pásmach pre potreby prevádzkovateľa distribučnej sústavy,
 • registrácia alarmov a napadnutia určeného meradla,
 • možnosť výmeny komunikačného modulu bez zásahu do meracej časti určeného meradla.
Podmienky inštalácie

Kategória odberateľa 1:
Ročná spotreba >= 15 MWh
Maximálna rezervovaná kapacita >= 30 kW alebo >= 45 A

Kategória odberateľa 2:
Ročná spotreba >= 4 MWh
Maximálna rezervovaná kapacita >= 30 kW alebo >= 45 A

 

Typ funkcionality Špeciálna
Poskytovaná súčinnosť
 • pokročilá funkcionalita +
 • priebehové meranie zdanlivej energie a vyhodnocovanie ďalších výkonových parametrov, ako je aritmetický zdanlivý výkon, správny zdanlivý výkon, deformačný výkon výkon nesymetrie,
 • meranie kvality elektriny pre potreby prevádzkovateľa distribučnej sústavy,
 • vyhodnocovanie účinníka počítaného z nameraných hodnôt činnej energie - práce v kWh a zdanlivej správnej energie v kVAh v rovnakých časových intervaloch pre potreby prevádzkovateľa distribučnej sústavy,
 • rozhranie na komunikáciu s dispečerským riadiacim systémom.
Podmienky inštalácie

Kategória odberateľa 4:

 • Koncový odberateľ so zariadením na výrobu elektriny,
 • Koncový odberateľ s nabíjacou stanicou pre elektromobily,
 • Výrobňa elektriny pripojená na distribučnú sústavu,
 • Koncový odberateľ so zariadeniami s nepriaznivými vplyvmi na sústavu,
 • Koncový odberateľ, kde prevádzkovateľ sústavy rozhodol o sledovaní výkonových a kvalitatívnych parametrov elektriny.