Centrálna fakturácia

Spoločnosť OKTE, a.s., vykonáva centrálnu fakturáciu poplatkov súvisiacich s prevádzkou sústavy a súvisiacich činností pre subjekty zúčtovania na základe zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Zákon o energetike), zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (Zákon o regulácii v sieťových odvetviach), vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov (Pravidlá trhu) a Prevádzkového poriadku OKTE, a.s. (Prevádzkový poriadok). Uvedená obchodná činnosť spoločnosti je regulovaná a podlieha cenovej regulácii Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Centrálna fakturácia sa vzťahuje na poplatky za systémové služby a za prevádzkovanie systému, ktorými je zaťažená koncová spotreba elektriny. Do koncovej spotreby na odbernom alebo odovzdávacom mieste sa započítava:

 • koncová spotreba elektriny odberateľov elektriny pripojených do sústavy,
 • koncová spotreba elektriny odberateľov elektriny pripojených priamym vedením,
 • ostatná vlastná spotreba elektriny výrobcu elektriny,
 • vlastná spotreba elektriny pri výrobe elektriny, ktorá bola odobratá zo sústavy.

Platba za systémové služby a platba za prevádzkovanie systému sa neúčtuje výrobcovi elektriny za spotrebu elektriny na účely prečerpania v prečerpávacích vodných elektrárňach a na účely vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny, ak táto elektrina nie je odobratá zo sústavy, do ktorej je zariadenie na výrobu elektriny pripojené.

OKTE, a.s., vykonáva:

 • vyhodnotenie údajov o
  • odbere elektriny koncovými odberateľmi pripojenými do prenosovej sústavy,
  • odbere elektriny koncovými odberateľmi pripojenými do distribučnej sústavy,
  • odbere elektriny koncovými odberateľmi priamym vedením,
  • ostatnej vlastnej spotrebe elektriny výrobcov elektriny,
  • vlastnej spotrebe elektriny pri výrobe elektriny odobratej zo sústavy,
 • sprístupňovanie podkladov účastníkom trhu s elektrinou na fakturáciu za množstvo elektriny podliehajúce
  • tarife za systémové služby,
  • tarife za prevádzkovanie systému,
 • fakturáciu subjektom zúčtovania
  • tarify za systémové služby (TSS),
  • tarify za prevádzkovanie systému (TPS).

Dodávateľ, ktorý nie je subjektom zúčtovania, uhrádza poplatky subjektu zúčtovania, ktorý za neho prevzal zodpovednosť za odchýlku. Výrobca elektriny je povinný odovzdávať OKTE, a.s., údaje o vyrobenej elektrine a spotrebe elektriny a hradiť poplatky za TSS a TPS prostredníctvom subjektu, ktorý za neho prevzal zodpovednosť za odchýlku. Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy je povinný odovzdávať OKTE, a.s., namerané alebo náhradným spôsobom určené údaje o odbere, dodávke a stratách elektriny v sústave a v prípade, že je prevádzkovateľ zároveň dodávateľom elektriny, je povinný hradiť poplatky za TSS a TPS prostredníctvom subjektu zúčtovania. Podklady pre fakturáciu poskytne subjektu zúčtovania OKTE, a.s.